Socialt flöde

Socialt flöde är viktigt för en del personer. Det ett levnadssätt som innebär att man träffar och umgås med många olika sorters personer och grupper vilket leder till många olika livsintryck många gånger till högre social förståelse och acceptans.
Socialt flöde kan både vara kortvarigt och långvarigt. En del personer har en tendens att ha ett naturligt socialt flöde och ett brett socialt nätvärk som främjar det sociala flödet, medan andra kan hamna i levnadsförhållanden som under en tid leder till ett ökat socialt flöde.
För många ökar det sociala flödet i Sverige under sommarmånaderna och avtar under hösten och vintern då det sociala begränsas till den ”vanliga gruppen”.
För de personer som normalt har ett högt socialt flöde fortsätter dock det social flödet året runt.
Det socialt flödets ökning samt avtagande har även en koppling till personer med tendens att ändra sinnelag under höst vinter, vår och sommar.

Socialt flöde påverkas som sagt även av levnadsförhållanden. T ex är det sociala flödet mer utbrett på högskolor och universitet medan det sociala flödet hämmas på många arbetsplatser. Detta beror givetvis mycket på hur arbetsmiljön stimulerar det sociala flödet.
Socialt flöde påverkas även mycket av en persons ålder som i sin tur påverkar personers sociala mogenhet och därmed möjligheten att delta i det sociala.

Man kan även skilja mellan normalt socialt flöde och beroende av socialt flöde.
Ett normalt socialt flöde är ett sunt sätt att träffa nya människor och berikar den som är öppen för detta.
Ett beroende av socialt flöde yttrar sig i form av att man känner sig ensam om man inte hela tiden umgås med andra samt träffar ny människor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

arton − nio =